Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu ter.

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

nowoczesne pierścionki

Ce­lem pu­bli­ka­cji ,,Go­spo­dar­ka fi­nan­so­wa w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go\" jest stwo­rze­nie nowoczesne pierścionki ca­ło­ścio­we­go kom­pen­dium wie­dzy o go­spo­dar­ce fi­nan­so­wej w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go...

Cena: 58,28
Dostępność: dostępny od ręki